Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (28.05.2019)Technické požadavky na vodovodní přípojkuZobrazení v aktuálním okně

Technické požadavky na vodovodní přípojku
Zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek stanoví ČSN 75 5411 (duben 2006).
2.    Vodovodní přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.

3.    V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního vodovodu, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Vnitřní stájový vodovod napojený na vodovodní přípojku musí být navržen podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5490. volný výtok nebo jiná ochranná jednotka podle ČSN EN 1717 je součástí vnitřního vodovodu.
Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vzhledem k povinnostem provozovatele požadujeme, aby doporučený rozsah pásma byl dodržen po vodoměrnou šachtu, respektive prostup do budovy.

5.    Vodovodní přípojka se dimenzuje podle ČSN 73 6655. Při stanovování průtoku a jmenovité světlosti potrubí se musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem se má navrhovat o jedné jmenovité světlosti.

6.    Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou soupravou ( do DN 50 ), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem.

7.    Vodovodní přípojka se má navrhovat z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 , eventuelně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 , odpovídající rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V případě křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí být potrubí přípojky umístěno v chráničce (korugované chráničky HDPE).

8.    V souběhu s potrubím je třeba (vedle potrubí a nebo na potrubí) uložit identifikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm2. U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen do poklopu uzávěru, u vodoměmé soustavy vyveden pod poklop vodoměmé šachty nebo ukončen u vodoměmé sestavy v domě.

9.    Vodovodní přípojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratší a vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy.

10.    Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 % a má pokud možno stoupat směrem k vnitřnímu
vodovodu.

11.    Při křížení se stokou nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být přípojka uložena nad nimi. Nelze-li tento požadavek splnit, musí se navrhnout na ochranu technická opatření. Při souběhu a křížení vodovodní přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technických sítí.

12.    Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. Nezámrzná hloubka pro uložení potrubí se pohybuje od 1,5 m ( štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). Kamenné nebo betonové zpevnění povrchu se do krytí započítává polovinou své tloušťky. V případě, že krytím potrubí nelze vyloučit zamrznutí eventuelně ohřátí vody v potrubí, lze dodržení této podmínky splnit odpovídajícím zateplením přípojky.

Prostup potrubí zdmi základů budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky nebyla trvale narušena izolace zdivá proti vlhkosti. Na přípojku se nesmí připojit uzemnění 4 silnoproudých el.zařízení.

14.    Tlaková zkouška vodovodní přípojky se provádí podle ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911.

15.    Vodoměr je součástí vodoměmé sestavy ve složení: spojka, kulový ventil, redukce, uklidňovací kus, vodoměr, uklidňovací kus, redukce, kulový ventil s odvodněním, zpětná klapka. Umístěn musí být ve vodorovné poloze.

16.    Umstění vodoměmé sestavy na vodovodní přípojce se navrhuje v následujícím pořadí:

o u podsklepených nemovitostí, do max.vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, v suchém a větraném suterénu nejdále 2,0 m od obvodového zdivá budovy. Vodoměr musí zůstat volně přístupný, umístěný v rozmezí 0,20 m - 1,2 m nad podlahou,

o nelze-li vodoměr osadit dle předchozího, a při vzdálenosti nemovitosti od zásobovacího řadu delší než 10 m, do venkovní vodoměmé šachty umístěné mimo komunikaci, na neveřejném pozemku, je-li to technicky možné. Min.vnitřní půdorysný rozměr šachty 120 x 90 cm , výška 120 - 150 cm (mimo vstupního komínku výšky 20 - 30 cm ). Min. průměr kruhové šachty 120 cm, výška 120 - 150 cm (mimo vstupního komínku výšky 20 - 30 cm ). Vstupní otvor ( 60x60 cm ) musí být vždy volně přístupný, zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15. kg.Ve vodoměmé šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr.

o u staré zástavby a nepodsklepených čelních stran nemovitostí, do max.vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, do šachtičky umístěné v podlaze průchodu nebo chodby. Požadovaný rozměr vnitřní šachty 60 x 90 cm, hloubka 60 cm. Vstupní otvor ( 60x60 cm ) musí být vždy volně přístupný, zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15.o u nepodsklepených čelních stran nemovitostí, do max.vzdálenosti 10 m od zásobovacího řadu, do niky ve vytápěném prostoru nemovitosti. Min. požadovaný rozměr niky délka 70 cm, výška 40 cm a hloubka 20 cm. Vodoměry se nesmí umísťovat do nevytápěných garáží a skladů, vodoměmé šachty nesmí být navrhovány do komunikací, pod parkovištěm apod. Do výhledu se předpokládá, že na každé vodovodní přípojce, těsně za hranicí nemovitosti bude zřízena vodoměmá šachta.


17.    Vodoměmá šachta, tak jako vodovodní přípojka, musí být chráněná proti mrazu a musí být vodotěsná. Požadavek na zateplení se týká zejména vstupního poklopu. Při návrhu žebříku nebo stupadel je třeba dodržet požadavky ČSN 74 3282.

18.    Vodoměr se osazuje až po dokončení přípojky, jejím vyčištění a úspěšném provedení tlakové zkoušky.Při umístění do šachty až po jejím stavebním dokončení.

Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (1,0 MB)


Tisk článku
Tisk článku
x