Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (06.07.2011)OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍZobrazení v aktuálním okně

Vodovod Mníšek - V. stavba, vodovodní řad 15 a vodovodní přípojky

Mikroregion Jizerské podhůří, IČ 70226784, Nová Ves 213, 463 31 Chrastava, který zastupuje na základě plné moci Ing. Karel Jahoda, IČ 12058459, Rokycanova 948/4, Liberec 1, 460 01

na pozemku st. p. 158, pare. č. 967/15, 967/14, 888/1, 866/1, 866/3, 866/9, 875/3 v katastrálním území Mníšek u Liberce, pare. č. 9, 2084, 2085 v katastrálním území Oldřichov v Hájích. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Projektovaná V. stavba obce Mníšek propojuje vodovodní síť obce Mníšek s vodovodní sítí obce Oldřichov v Hájích v oblasti u vlakového nádraží Mníšek a umožní napojení dalších domů v ulici Nádražní v Mníšku. Stavba se nachází na území obcí Mníšek a Oldřichov v Hájích, na katastrálních územích Mníšek u Liberce a Oldřichov v Hájích. Stavba řadu a přípojek je liniová, podzemní, bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Povrchovým znakem u vodovodu budou uliční víčka nad armaturami. Probíhá v místních komunikacích, trvalém travním porostu a v ostatních plochách. Zdrojem vody pro obce Nová Ves, Mníšek a Oldřichov v Hájích je vrt M-l mezi Novou Vsí a Mníškem o vydatnosti 81/s. Jde o Inženýrské objekty: IO 01 Vodovodní řad „15" HDPE DN 80 dl. 420 m , IO 02 Vodovodní přípojka pro RD čp. 193 HDPE DN 32 dl. 49 m , IO 03 Vodovodní přípojka pro RD čp. 390 HDPE DN 32 dl. 37 m , IO 04 Vodovodní přípojka pro RD čp. 40 HDPE DN 32 dl. 21 m. Celková potřeba je 5,99 l/s. Vydatnost vrtu M-l je 8 1/s.Tlakové poměry v řadu „15" i domovní přípojky budou pod hydrostatickým tlakem vodojemu Mníšek. Kóta max. hladiny, tj. přelivu, je 425,00 m n. m. Tlak pro skupinu napojovaných domů vul. Nádražní bude max. 3,2 atp, tj. 0,32 MPa, po odečtení hydrodynamických ztrát cca 2 atp., tj. 0,2 MPa. Převážná část stavby se nachází v ochranném pásmu Českých drah. Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty. Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny navrhovaného vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m. V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem správce zařízení. Výstavba nevyžaduje demolice stávajících objektů. Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Asfalt -recyklace - opětovné použití do spodních vrstev komunikace. Kameny a přebytečný výkopek budou odvezeny na skládku, kterou určí Obecní úřad Mníšek (uvažovaná vzdálenost odvozu do 3 km). Výstavba nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. Trasa řadu „15" a přípojek se nachází převážně v komunikaci (ul.Nádražní). Pouze u podchodu potoka je nutné obejít mostek terénem. Dočasný zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) do 1 roku bude 48 m2 . Trvalý zábor ZPF nebude, ostatní zábory nevznikají. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství a v co největší míře šetřit stávající zeleň, důsledně dodržovat použití

vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. U řadů se jedná o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. V průběhu prací je nutno zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k omezení podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. Každý den musí mechanizmy zhotovitele stavby po skončení prací komunikaci opustit, aby byl možný příjezd požárních vozidel a vozidel lékařské záchranné služby k nemovitostem obyvatelů
Městský úřad Chrastavá, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání v kanceláři OVUS, Měl) Chrastavá, č.dveří 301 na den
15.8.2011 v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastavá, odbor výstavby a územní správy, úřední dny: pondělí a středa. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní správy
MěÚ Chrastava

 

Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (1,6 MB)


Tisk článku
Tisk článku