Jizerské podhůří logo

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - obec Oldřichov v Hájích
Starosta obce Oldřichov v Hájích podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů oznamuje.

 

 1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
  v pátek dne 12. října 2012    od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  v sobotu dne 13. října 2012   od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č. 1
  je volební místnost - zasedací místnost na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích
  pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Oldřichov v Hájích
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Oldřichově v Hájích dne 24.9. 2012  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095