Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Ini_Body has a deprecated constructor in /web/htdocs4/jizerskepodhuricz/home/www/templates/desktop_ini.php on line 65
Tisk článku - SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č. xx/2016

Jizerské podhůří logo

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č. xx/2016
SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č. xx/2016 Provozovatel veřejného vodovodu:
Mikroregion Jizerské podhůří (MJP)
Se sídlem: Nová Ves 213, PSČ 463 31
Kancelář: Oldřichovská 185. Mníšek, PSČ 463 31, tel. 482 311 728
IČ: 70226784,
DIČ: CZ70226784 (dále jen „dodavatel44)
a
Vlastník připojené stavby nebo pozemku:
Jméno a příjmení (název firmy):
Bydliště (sídlo firmy):
Zasílací adresa faktur, je-li odlišná od výše uvedené:
Datum narození, RČ (IČ, DIČ):
Telefon:
E-mail:
(pro podnikatel, odběry: zástupce, jednatel):
(dále jen „odběratel44)


II.    Místo plnění a údaje o odběrném místě
Obec, PSČ:
Ulice a č.p./č.e.:
(č.kat. a č.p.p. pokud není č.p.):
Druh odběru: domácnost - rekreační - podnikání (uveďte druh podnikání) *: *nehodici se škrtněte

III.    Předmět smlouvy a prohlášení smluvních stran

Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy a touto smlouvou dodávat odběrateli ve sjednaném odběrném místě pitnou vodu z vodovodu v jakosti předepsané platnými právními předpisy a příslušnými povoleními a rozhodnutími orgánů veřejného zdraví. Odběratel se zavazuje platit provozovateli vodné v souladu s touto smlouvou.

Dodavatel prohlašuje, že je provozovatelem vodovodů pro veřejnou potřebu a osobou oprávněnou k provozování vodovodů ve smyslu příslušných platných právních předpisů a že byl k uzavření této smlouvy zmocněn vlastníkem vodovodu. Majitelem vodovodu je obec Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích. Vlastníkem přípojky je vlastník připojené nemovitosti.

IV.    Stanovení ceny vodného a způsob jejího vyhlášení


Dodavatel je povinen při stanovení ceny vodného vycházet z platných cenových předpisů a rozhodnutí vlastníka vodovodu.

Cena vodného je stanovena zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele.

Změna cen a formy vodného není považována za změnu smlouvy.

V.    Způsob plateb, platební podmínky

Fakturace vodného je prováděna v závislosti na četnosti odečtu vodoměrů. Četnost odečtu a konkrétní dobu jejich provedení stanovuje dodavatel.

Četnost odečtu je zpravidla prováděna 2x za rok a to k 30.6. a 31.12.
  Mikroregion Jizerské podhůří
  Nová Ves 213,
463 31 Chrastava
  e-mail: oldrichov@seznam.cz
  www.jizerskepodhuri.cz
tel: 482 725 093
tel/fax: 482 725 095